Ernst Udet, Jasta11, 1918 spring

IMG_1695.JPG IMG_1696.JPG IMG_1697.JPG IMG_1698.JPG IMG_1699.JPG IMG_1700.JPG