Pfalz Dr.I ファルツ Dr.I

IMG_2617.JPG IMG_2618.JPG IMG_2625.JPG IMG_2626.JPG IMG_2627.JPG IMG_2630.JPG