Fokker Dr.I Jasta19 Unknown

IMG_2951.JPG IMG_2947.JPG IMG_2948.JPG IMG_2949.JPG IMG_2950.JPG