Fokker Dr.I Jasta26 Unknown

IMG_2956.JPG IMG_2952.JPG IMG_2953.JPG IMG_2954.JPG IMG_2955.JPG