Fokker Dr.I Jasta19 167/17 (No.3)

IMG_3148.JPG IMG_3150.JPG IMG_3141.JPG IMG_3142.JPG IMG_3143.JPG IMG_3144.JPG IMG_3145.JPG