Fokker Dr.I Jasta19 167/17 (No.2)

IMG_3157.JPG IMG_3159.JPG IMG_3151.JPG IMG_3153.JPG IMG_3154.JPG IMG_3155.JPG IMG_3156.JPG