Fokker Dr.I Jasta15 unknown

IMG_5738.JPG IMG_5739.JPG IMG_5740.JPG IMG_5741.JPG IMG_5742.JPG IMG_5743.JPG IMG_5745.JPG IMG_5746.JPG IMG_5747.JPG